חברה אשר הפסיקה את פעילותה העסקית, אך לא ביצעה פירוק כנדרש בחוק ברשם החברות, עלולה להיות חשופה להטלת קנס בסך 7,880 ₪. רשם החברות רשאי לדרוש את הקנס באופן אישי ממנהלי החברה. על גביית הקנס תחול פקודת המסים (גביה), אשר עלולה להטיל על החברה ומנהליה באופן אישי עיקולים והוצאות גביה.

יש להבדיל בין פעילה במרשם החברות (סטאטוס משפטי) לבין פעילות עסקית –  גם אם החברה לא פעילה מבחינה עסקית, הרי כל עוד החברה רשומה במרשם החברות היא מוגדרת כחברה פעילה ומחויבת להגיש דוח שנתי, לשלם אגרה שנתית וחובות אגרה שנתית אם ישנם, גם אם הפסיקה פעילות עסקית.

חברה הרשומה ברשם החברות ולא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאים:

 • לא הגישה דו"ח שנתי לרשם החברות.
 • לא שילמה אגרה שנתית וחובות אגרה שנתית – כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית, ובתשלום חובות אגרה שנתית על אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית.
 • החברה המפרה ובעל השליטה בה לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה.
 • רשם החברות לא יאשר לרשום שיעבודים על נכסי החברה ועל שינוי בפרטי שיעבוד קיים או ביטולו, דבר שיקשה, למשל, על קבלת הלוואות בנקאיות.
 • החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.
 • רשם החברות לא יאשר לרשום מיזוג בין חברות כאשר אחת מהחברות הוכרזה כחברה מפרת חוק.
 • לא יירשם משכון לטובת החברה ולא יבוצע שינויים בפרטי משכון קיים.

הכניסה להליך פירוק מרצון אמנם אינה מבטלת באופן מידיי את ההגבלות המוטלות על חברה "מפרת חוק", אך בתנאים מסוימים רשם החברות רשאי לתת את אישורו לביצוע פעולות שאחרת היו נמנעות בשל הגדרת החברה כ"מפרת חוק" (כדוגמת רישום חברה, הסרת שעבודים, ועוד).

ככלל, מומלץ לפרק חברות שאינן פעילות וזאת, בטרם יוכרזו כחברות מפרות חוק. העובדה כי חברה אינה מנהלת פעילות עסקית כלשהי, אינה פוטרת אותה מחובותיה על פי דיני החברות, הדרך היחידה להימנע מחיוב באגרה שנתית והטלת קנסות היא פירוק החברה מרצון, כך שבסופו של ההליך החברה תחוסל ותימחק ממרשם החברות.

בעל שליטה בחברה "מפרקת חוק" אינו זכאי לפתוח חברה חדשה אלא לאחר שיסדיר את הפרות החוק של החברה, במקרים מסוימים אפשר לקבל אישור מיוחד להקמת חברה חדשה עבור בעל מניות בחברה מפרת חוק גם ללא הסדרת הפרות החוק.

להליך פירוק מרצון יש הרבה יתרונות, כגון:

 • במסגרת הליך הפירוק תוכל החברה להימנע מהמשך צבירת חובות האגרה השנתית.
 • קבלת פטור מתשלום האגרה השנתית לרשם החברות אם לא בוצעה פעילות עסקית בחברה בשנים בהן קיים חוב האגרות.
 • החברה לא תצטרך להגיש דוחות שנתיים נוספים לרשם החברות.
 • לאפשר לדירקטור ולבעלי המניות לבצע פעולות שאותן לא יכלו לבצע כמחזיקים בחברה "מפרת חוק".   
 • הליך פירוק מרצון יכול לעצור הליכי גבייה ואף לבטל קנסות שהוטלו על החברה בעקבות אי-תשלום אגרות שנתיות, וכך לחסוך כסף רב ולהימנע מקנסות ועיקולים.

חברת מור וגולד מתחייבת לסיים את הליך הפירוק בתוך פרק זמן של חצי שנה במידה ולא חסרים אישורים.

לא. הואיל ולא מדובר בחוב של החברה כלפי צד ג' (למשל עובדים, ספקים, חוב ארנונה וכו'), אלא אגרה המשולמת למדינה בעבור הרשות להשתמש בחברה, קבע המחוקק בסעיפים 354 ו- 360 לחוק החברות, שלחבר המנהלים (הדירקטורים) ובעלי המניות בחברה יש חבות אישית לדאוג לתשלום האגרות, וככל שאלו לא יעשו כן – ניתן יהיה להשית עליהם קנס.  

הסנקציות המוטלות על חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק מצטרפות לעיצומים הכספיים שרשאי רשם החברות להטיל על חברה מפרה:

 • עיצום כספי ששיעורו כיום עומד על 7,880 ש"ח.
 • במידה והעיצום הכספי לא שולם במועד על ידי החברה, רשאי הרשם  לדרוש את תשלומו מדירקטור החברה או מהאחראי לקיום ההוראות והחובות כאמור בסעיף 36(ה) לחוק.

רשם החברות רשאי על פי חוק לפסול שמות במידה וקיימת חברה בשם זהה או דומה או במידה והשם המבוקש מנוגד לתקנות הציבור. בנוסף, רשאי רשם החברות לדרוש את שינוי השם בדיעבד במידה ומגיע לידיו מידע חדש הנוגע לשם החברה.

בכל הנושאים שהוזכרו להלן מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע בהטרם ביצוע פעולות כלשהן, בכדי לחסוך זמן, טרחה וכסף. חברת מור וגולד בע"מ, מתמחה ברישום ופירוק חברה לכל דבר ועניין, ומומחי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם.