בעלי המניות הם האנשים או הגופים המחזיקים במניות החברה והם בעלי החברה בפועל. כל חברה מחויבת לכנס אחת לשנה (לכל הפחות) את בעלי המניות לצורך עדכונים על מצב החברה ונושאים נוספים. ישנם עניינים הנמצאים בסמכות בעלי המניות בלבד, כגון שינוי תקנון, מינוי רו"ח מבקר לחברה ועוד.

העברת מניות היא מצב בו בעל מניות מעביר או מוכר את מניותיו לישות אחרת.

הקצאת מניות היא מצב בו בעל מניות קיים מקבל מניות נוספות או כשהחברה נותנת לבעל מניות חדש מניות. אם כל מניות החברה כבר מוקצות, יש להגדיל את הונה של החברה וליצור מניות נוספות.

בדומה לשינוי בהרכב דירקטוריון, גם על העברת והקצאת מניות יש לדווח תוך ארבעה עשר יום מיום השינוי. אי דיווח על פעולות אלה במועד עשוי לגרור הטלת עיצום כספי על החברה.

שתפו