כל חברה מחויבת להגיש דיווח שנתי לרשם החברות תוך ארבעה עשר יום מקיום האסיפה השנתית. הדו"ח השנתי צריך לכלול פרטים על החברה, כמו חלוקת הון המניות בחברה, פירוט בעלי המניות והמניות שבבעלותם, פרטי הדירקטורים המכהנים ועוד.

חברה שלא מעדכנת במרשם דו"ח שנתי עדכני ודו"ח מעודכן לשנה הנוכחית או לשנה הקודמת, אינה מקיימת את חובותיה לפי החוק ורשם החברות יכול להכריז עליה כחברה מפרת חוק.  

שתפו